O nás

Slovenská aikido asociácia – SAA (v anglickom texte Aikikai Slovakia) je občianske združenie podľa §3 Zákona č. 83 zo dňa 27.3.1990 Zb. o združovaní občanov. SAA bola založená 04.02.1993 a registrovaná na MV SR. Sídli v  Trnave a pôsobí v celej Slovenskej republike.

Adresa: P.O.Box 206, 917 00  Trnava/ Veterná 6489/10, 917 00 Trnava

Kontaktný telefon: +421 905 352 542

Internetové stránky: www.aikikai.sk

E-mail: prezident@aikikai.sk

SAA je nepolitická kultúrna organizácia, ktorá združuje záujemcov o cvičenie aikidó. Členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ale aj Európskej únie, ktorý nie je členom inej aikidó organizácie v SR/EU. Členovia SAA sa za účelom praktikovania aikidó združujú v kluboch SAA. V súčasnosti (zima 2013), má členská základňa SAA takmer 600 riadnych členov, ktorí sú združení v 27 kluboch SAA. SAA je jediná organizácia v SR, ktorá je riadnym členom Európskej federácie aikidó (EAF) a Medinárodnej federácie aikidó (IAF).

Najvyšším orgánom v štruktúre SAA je Valné zhromaždenie, tvorené vedúcimi klubov SAA, ktoré sa schádza minimálne 1-krát do roka. V období medzi jednotlivými valnými zhromaždeniami je najvyšším orgánom Rada SAA, ktorá je volená na obdobie 4 rokov.

V technickej oblasti je najvyšším orgánom Technická komisia SAA (TK SAA), ktorá zodpovedá za organizovanie národných, regionálnych a interných seminárov, za didaktický a skúškový systém, rozvoj Shidoshakai s kompetenciou učiteľov a examinátorov a i.

V spolupráci s Aikikai Foundation – Aikido World Headquarters – Hombu Dojo (Tokio, Japonsko) a na riadnom valnom zhromaždení SAA v marci 1996, boli prijaté doplňujúce predpisy k stanovám SAA. Bola vytvorená TK SAA, ktorá je zodpovedná za všetky technické aspekty aikidó. Do jej čela bol ustanovený ako technický riaditeľ (TR  SAA) japonský šihan Masatomi Ikeda (7. dan Aikikai) a p. Michele Quaranta (t. č. 4. dan Aikikai, teraz 7. dan Aikikai) ako asistent technického riaditeľa SAA, obaja žijúci vo Švajčiarsku. Vo výhradnej kompetencii TR SAA bolo vykonávanie medzinárodne platných skúšok na stupne dan Aikikai v rámci toho času platných stanov Aikikai. V priebehu roku 2002 šihan Masatomi Ikeda nečakane a vážne ochorel. K ľútosti všetkých svojich študentov a organizácií, pre ktoré pracoval a rozvíjal aikido a svoj didaktický systém, zo zdravotných dôvodov odstúpil k 1. januáru 2003. Odstúpil zo všetkých funkcií a povinností, ktoré vykonával z poverenia Hombu Dojo nielen pre SAA, ale i v ďalších európskych krajinách, kde dlhé roky pôsobil. Od roku 2003 prevzal funkciu technického riaditeľa SAA p. Michele Quaranta sensei (7. dan Aikikai, šihan), ktorý vedie technickú komisiu SAA zloženú z týchto shidoinov: pp. Mário Černý, Karol Olejník, Kamil Kozák, Jakub Hlosta, Miroslav Šmíd (všetci 5. dan Aikikai).

Kontrolnú činnosť vykonáva Revízna komisia SAA (RK SAA), ktorej úlohou je kontrolovať hospodárenie, činnosť rady a dodržiavanie stanov SAA. RK SAA je volená na obdobie 4 rokov. Každý rok podáva správu o svojej činnosti na valnom zhromaždení SAA.

K 15.1. 2014 pôsobia v rámci SAA pôsobia nositelia medzinárodne uznávaných stupňov dan Aikikai: 3x 5. dan, 6x 4. dan, 15x 3. dan, 32x 2. dan, ktorí tvoria Shidoshakai SAA, t.j. skupinu učiteľov a sú nositeľmi titulov Fukushidoin SAA (2. a 3. dan) a Shidoin SAA (4. a 5. dan). Všetci nositelia stupňov dan Aikikai tvoria skupinu Judansha SAA, ktorá má v súčasnosti viac ako 130 členov.

V súlade s pravidlami medzinárodného systému Aikikai sa v SAA nosí hakama až od stupňa dan, na rozdiel od iných organizácií aikidó na Slovensku. SAA neuznáva systém tzv. "národných stupňov". Skúšky na stupne dan Aikikai, ktoré sú medzinárodne uznávané, sa do roku 2002 skladali výlučne u technického riaditeľa SAA. Po odstúpení šihana Masatomi Ikedu sa od roku 2003 skladajú so súhlasom Hombu Dojo a podľa platných stanov Aikikai Foundation pred novým technickým riaditeľom a technickou komisiou SAA. Členovia TK a Shidoshakai SAA vykonávajú skúšky na regionálnej, resp. internej úrovni pre stupne kyu.

SAA organizovala v rokoch 1995 – 2001 víkendové semináre a dokonca v rokoch 1997 – 2001 týždenné letné školy aikidó pod vedením šihana Masatomi Ikeda. Počas daného obdobia rozvoju aikidó na Slovensku veľmi aktívne pomáhal aj jeho žiak a asistent sensei Michele Quaranta. Ten od roku 2003 prevzal zodpovednosť a povinnosti technického riaditeľa SAA. V posledných rokoch spolupracovala SAA s ďalším šihanovým asistentom senseiom Danielom Vetterom (6. dan Aikikai, TK ČAA), ktorý pôsobí v Českej asociácii aikido. SAA stále organizuje pod vedením senseia Michele Quarantu niekoľkokrát ročne víkendové národne semináre po celej republike, letnú školu a Shidoshakai & Judansha SAA určenú pre skupinu učiteľov SAA a nositeľov stupňov dan Aikikai. Jedenkrát ročne SAA organizuje víkendový seminár s japonským šihanom Katsuaki Asai (8. dan Aikikai, Nemecko) a v minulosti organizovala spoločný seminár TR SAA s pozvanými učiteľmi zo Švajčiarska, Talianska, Poľska, Bulharska. Učitelia SAA od stupňa 2. – 5. dan Aikikai organizujú niekoľko desiatok regionálnych a interných seminárov po celom území Slovenska, Moravy a Čiech.